Thursday 6 December 2012

NUMBERS TO 10000


RECOGNIZE THE PLACE VALUE

4326  is a four-digit number.

What is the place value ofr digit 4,3, 2 and 6?
                                                          4326
      Thousands
      Hundreds
          Tens
          Ones
              4
             3
             2
              6

The place value of 4 is thousands. Its value is 4000.

The place value of 3 is hundreds. Its value is 300.

The place value of 2 is tens. Its value is 20.

 The place value of 6 is ones. Its value is 6.


EXERCISE 1-Match theses numbers to the number words.

Four thousand nine hundred and thirty


2387
Eight thousand nine hundred and twenty-nine


8929

Two thousand three hundred and eighty-seven


6015

Ten thousand


4930

Six thousand and fifteen


10000

EXERCISE 2
Write the numbers.

1)Eight thousand two hundred and sixty-one.     (             )

2)Three thousand five hundred and two.          (             )

3)Four thousand and twelve.                           (             )

4)One thousand and forty.                               (             )


EXERCISE 3. 

Write the number words.
1)6241

2)4190

3)5061

4)7009EXERCISE 4
Write the place value and the value of the colour digit.
Number
Place value
Value
3
2
0
9


7
8
5
6


2
1
3
4


9
0
9
3


6
9
2
1

Friday 9 November 2012


NOMBOR DAN OPERASI
Nombor Bulat
Penambahan
Penolakan
Pendaraban
Pembahagian
Operasi Bergabung
Pecahan
Perpuluhan
Wang
SUKATAN DAN GEOMETRI
Masa dan Waktu
Ukuran Panjang
Timbangan
Isipadu Cecair
Bentuk Tiga Dimensi
Bentuk Dua Dimensi
PERKAITAN DAN ALGEBRA
Bagi peringkat KSSR Matematik, tiada kandungan secara tajuk yang disenaraikan, ianya lebih berupa unsur secara tidak langsung.
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN
Perwakolan Data
Purata
Peratus

Saturday 20 October 2012


AKTIVIT BERKUMPULAN

TAJUK : NOMBOR BERCAMPUR (MIXED NUMBER)
PERMAINAN : "BINGO"
Murid-murid dikehendaki meletakkan setiap nombor (nombor yang tertera pada kad manila berwarna biru) ke dalam kotak-kotak bingo yang telah disediakan.

Contoh:

                    B I N G O

18
60
70
Murid-murid harus mengisi semua ruang petak dengan nombor-nombor yang telah diberikan.

Kotak-kotak yang telah siap diisi dengan jawapan                        B I N G O


10
15
66
80
81
78
32
18
14
12
56
20
45
60
30
48
70
34
18
2
25
47
9
90
96Apabila selesai mengisi, guru akan menayangkan soalan (kad manila) kepada murid-murid dan murid-murid dikehendaki menjawab soalan tersebut dan seterusnya menandakan jawapan yang betul di atas kertas bingo itu tadi.


Sebagai contoh:

            SOALAN:

          30 + 6 X 5 =


* Jawapannya adalah 60 ( iaitu 6 harus didarabkan dengan lima dahulu kemudian ditambah dengan 30)

  
                        B I N G O

10
15
66
80
81
78
32
18
14
12
56
20
45
60
30
48
70
34
18
2
25
47
9
90
96


*Murid-murid harus menjawab kesemua soalan yang yang telah ditayangkan oleh guru sehingga murid-murid mendapat hasil yang dikehendaki iaitu "BINGO".

*Kumpulan yang dapat menjawab sehingga menemui "BINGO" akan segera menyebut perkataan "BINGO" bersama-sama.

*Kumpulan yang dapat menghasilkan "BINGO" dengan cepat dikira sebagai pemenang.

                  B I N G O

10
15
66
80
81
78
32
18
14
12
56
20
45
60
30
48
70
34
18
2
25
47
9
90
96